Borang Permohonan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
fermiwords

Borang Permohonan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

Variation bus
3

6.
JENIS UBAHSYARAT YANG DIPOHON

(i) Tukar Alamat Operasi

(ii) Tukar Milik

(iii) Selaras Nama / Tukar Nama Syarikat atau Perniagaan / No Daftar Perniagaan

(iv) Ubah Ahli Lembaga Pengarah

(v) Ubah Kawasan Operasi

(vi) Ganti Kenderaan

(vii) Tukar Casis / Enjin

(viii) Ubah Peringkat
Tambang

(ix) Tukar Kelas Lesen

(x) Ubah Bilangan Trip

(xi) Ubah Pemegang ) ) Ubah Bil.Penumpang / Tempat Duduk

(xiii) Perubahan
Sementara Ubah

Kawasan Operasi

(xiv) Ubah Jenis
Perkhidmatan

(xv) Ubah Nombor Pendaftaran
Kenderaan
7.
MAKLUMAT LESEN

(Sila buat lampiran jika ruang tidak mencukupi)

BIL.NO.

RUJUKAN LESEN TARIKH LESEN BERKUATKUASA NO.PENDAFTARAN KENDERAAN TARIKH PENDAFTARAN KENDERAAN MULA TAMAT

BAHAGIAN B - BUTIRAN PERUBAHAN

MAKLUMAT SYARIKAT / MILIK TUNGGAL
(Nyatakan butir-butir perubahan pada bahagian yang berkenaan sahaja)

8.

TUKAR ALAMAT
Alamat Operasi :
Poskod
No.Telefon

No.Faks
Alamat E-Mail
9.

TUKAR MILIK / SELARAS NAMA / TUKAR NAMA SYARIKAT / TUKAR NAMA PERNIAGAAN / TUKAR NO.DAFTAR PERNIAGAAN
(Sekiranya perubahan ini melibatkan perubahan Ahli Lembaga Pengarah, sila lengkapkan bahagian Ubah Ahli Lembaga Pengarah)
No.Pendaftaran Syarikat / Perniagaan
Nama Syarikat :

No.Kad Pengenalan

(KPT)
(Lama)
* >* Jenis Syarikat

Sdn.Bhd

Berhad
Koperasi
Miliik Berkanun

Syarikat Asing
Pertubuhan / AHLI LEMBAGA PENGARAH / RAKAN KONGSI (Sila buat lampiran jika ruang tidak mencukupi)

Keahlian Ahli Lembaga Pengarah Asal / Rakan Kongsi

Bil Nama Ahli Lembaga Pengarah /Rakan Kongsi

Jawatan No.KPT No.KP Lama /Pasport Jantina L / P Bangsa ** *Warganegara Ya Tidak
** B = Bumiputera; C = Cina; I = India; L = Lain-lain; A = Asing
Keahlian Ahli Lembaga Pengarah Baru

Bil Nama Ahli Lembaga Pengarah

Jawatan No.

KPT No.KP Lama /Pasport Jantina L / P Bangsa ** *Warganegara Ya Tidak
** B = Bumiputera; C = Cina; I = India; L = Lain-lain; A = Asing
11.UBAH PEMEGANG EKUITI SYARIKAT (Sila buat lampiran jika ruang tidak mencukupi)

Maklumat Pemegang Ekuiti Asal
Bil Nama Pemegang Ekuiti Ekuiti No.

KPT No.

KP Lama /Pasport Jantina L / P Bangsa ** *Warganegara Nilai (RM) Peratus (%) Ya Tidak
** B = Bumiputera; C = Cina; I = India; L = Lain-lain; A = Asing
Maklumat Pemegang Ekuiti Baru

Bil Nama Pemegang Ekuiti Ekuiti No.KPT No.KP Lama /Pasport Jantina L / P Bangsa ** *Warganegara Nilai (RM) Peratus (%) Ya Tidak
** B = Bumiputera; C = Cina; I = India; L = Lain-lain; A = Asing

5 BAHAGIAN C - BUTIRAN PERUBAHAN MAKLUMAT LESEN DAN KENDERAAN
(Nyatakan butiran perubahan pada bahagian yang berkenaan sahaja)

12
borang permohonan suruhanjaya perkhidmatan awam
.

TUKAR LALUAN / SAMBUNG LALUAN / UBAH KAWASAN OPERASI

Laluan / Kawasan Operasi Asal
Laluan / Kawasan Operasi Baru
13.

UBAH PERINGKAT TAMBANG
Peringkat Tambang Asal :

Peringkat Tambang Baru :
(Sertakan Jadual Tambang Asal)
(Sertakan Jadual Tambang Baru)

14.

UBAH BILANGAN TRIP

Bilangan Trip Asal :
Pergi
Balik
Bilangan Trip Baru :< BILANGAN PENUMPANG / TEMPAT DUDUK / BILANGAN MURID

Bilangan Penumpang Asal
Bilangan Penumpang Baru

Bilangan Tempat Duduk Asal
Bilangan Tempat Duduk Baru

Bilangan Murid Asal
Bilangan Murid Baru

16.

TUKAR CASIS / ENJIN
No.Casis Asal
No.Casis Baru
No.Enjin Asal
No.Enjin Baru

*17.

TUKAR KELAS LESEN
Bas Berhenti-henti

(BB)
Bas Ekspres

(BE)
Bas Mini

(BM)
Bas Catar (BC)

Bas Sekolah

(BS)
Bas Pekerja

(BJ)
Bas Pengantara

(BF)
18.UBAH JENIS PERKHIDMATAN

Jenis Perkhidmatan Asal :< Perkhidmatan Baru :< NOMBOR PENDAFTARAN KENDERAAN
Nombor Pendaftaran Kenderaan Asal :
Nombor Pendaftaran Kenderaan Baru :
7 BAHAGIAN E - UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

22.

RINGKASAN PERMOHONAN

Tarikh :
Tandatangan : Nama Dan Jawatan :

23.ULASAN / PERAKUAN URUSETIA

Tarikh :
Tandatangan : Nama Dan Jawatan :

24.

KEPUTUSAN
LULUS
TOLAK
Tarikh :
Tandatangan : Nama Dan Jawatan :

25.

MAKLUMAT LESEN YANG LULUS

Jenis Ubahsyarat Yang Diluluskan :

(i) Tukar Alamat Operasi

(ii) Tukar Milik

(iii) Selaras Nama / Tukar Nama Syarikat atau Perniagaan / No Daftar Perniagaan

(iv) Ubah Ahli Lembaga Pengarah

(v) Ubah Kawasan Operasi

(vi) Ganti Kenderaan

(vii) Tukar Casis / Enjin

(viii) Ubah Peringkat
Tambang

(ix) Tukar Kelas Lesen

(x) Ubah Bilangan Trip

(xi) Ubah Pemegang ) ) Ubah Bil.Penumpang / Tempat Duduk

(xiii) Perubahan Sementara Ubah Kawasan Operasi

(xiv) Ubah Jenis
Perkhidmatan

(xv) Ubah Nombor Pendaftaran
Kenderaan
Kod JPJ Negeri

BIL.NO.RUJUKAN LESEN TARIKH LESEN BERKUATKUASA NO.PENDAFTARAN KENDERAAN TARIKH PENDAFTARAN KENDERAAN MULA TAMAT
Disemak Oleh
: Oleh : > : >: > Tarikh
:
Tarikh

:
8

DOKUMEN YANG MESTI DISERTAKAN DOKUMEN WAJIB

1.
Daftar Perniagaan a)

Maklumat Syarikat / Perniagaan yang terkini dari Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
beserta dengan borang 49 dan borang 24; atau b)

Sijil Pendaftaran Persatuan atau Koperasi.

2.
Salinan Lesen.3.

Salinan Kad Pendaftaran kenderaan.

*Nota:

Dokumen wajib tidak diperlukan bagi ubahsyarat Ubah No.Casis/No Enjin.

DOKUMEN TAMBAHAN

4.
TUKAR ALAMAT a)
Lesen Asal.(Sekiranya Permohonan Tukar Alamat dalam Negeri yang sama).

b)
Borang 44

5.
TUKAR MILIK / TUKAR NAMA SYARIKAT a)
Dokumen seperti berikut daripada PEMILIK BARU.

i.

Maklumat
© 2012 labroda
Downloadic - infolari - Contact · Privacy Policy